مقاومت

مرز ما عشق است هر جا اوست آنجا خاک ماست...

اسفند 96
4 پست